ROTTERDAM, 7 APRIL 2017 – Start uitrol Smart Grid met 20.000 aansluitingen, in Merwe-Vierhaven:

Slim elektriciteitsnet in Rotterdam getest in de praktijk

De Gemeente Rotterdam, netbeheerder Stedin, Siemens Nederland, Lyv Smart Living en Omnetric gaan een slim elektriciteitsnet aanleggen in Rotterdam. Het slimme elektriciteitsnet – het ‘smart grid’ – helpt om vraag en aanbod van stroom beter op elkaar af te stemmen. Het project is uniek door de betrokken partijen, de schaalgrootte die hiermee mogelijk wordt en de nieuwe energiemarkt die zo kan ontstaan.
Daarmee wordt ons elektriciteitsverbruik minder grillig, het energienet minder belast en kunnen we besparen op energiekosten en transport. Tegelijk maakt het slimme net investeringen in duurzame opwekking van energie aantrekkelijker dan investeringen in verzwaring van het net.
Lees meer

Stap in de energietransitie
Dit is een belangrijke ontwikkeling, omdat de vraag naar elektriciteit gestaag toeneemt. Om het aanbod op peil te houden zijn steeds grotere investeringen nodig in het elektriciteitsnet en voor het opwekken van stroom. Tegelijkertijd worden zonne-energie en windenergie steeds belangrijker, met oog op onze energietransitie. Maar het aanbod uit die bronnen varieert met het aantal zonuren en het waaien van de wind. Met een smart grid kan de vraag naar stroom beter worden afgestemd op het aanbod, en zo vormt een smart grid dus een ondersteunende stap in de energietransitie.

Hoe werkt het?
Een smart grid geeft aan slimme meters door of er een hoog of laag tarief geldt, net als de ‘ouderwetse’ dag- en nachtmeters, maar dan per kwartier. Apparaten met slimme technologie aan boord kunnen met die informatie beslissen om in te schakelen bij veel aanbod (en dus een laag tarief). Denk aan slimme koelcellen, die wachten met koelen tot zij tegen lagere kosten kunnen werken. Het principe van slimmer omgaan met aanbod en prijs wordt al toegepast bij industriële grootverbruikers, en met the internet of things kan bij grootverbruikers, kleinere bedrijven en particuliere woningen de vraag naar elektriciteit daadwerkelijk op het aanbod worden aangepast. Gelijktijdig wordt het ook voor bedrijven en particulieren die zelf energie opwekken zeer aantrekkelijk om hun overtollige energie terug te leveren aan het net: zo veranderen ‘consumers’ in ‘prosumers’. Hierdoor stimuleren we de lokale economie en ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe innovaties met nieuwe verdienmodellen.

Innovatie
De Gemeente Rotterdam stimuleert deze economische transitie met haar clusteraanpak clean tech en geeft hiermee uitvoering aan de Roadmap Next Economy. De combinatie van grootverbruikers, kleinere bedrijven en particuliere woningen is een interessante testcase voor de techniek. Terwijl het elektriciteitsnet gewoon functioneert, kunnen panden worden aangesloten op de slimme technologie. Juist het stadskwartier Merwe-Vierhavens leent zich goed voor een testuitrol op deze schaal: het innovatiedistrict is aangemerkt als gebied voor experimenten en biedt een goede combinatie van wonen en werken in nieuwe en verschillende vormen.

Uitrol in de regio
De Gemeente Rotterdam, Stedin, Siemens, Lyv Smart Living en Omnetric verwachten na de geslaagde uitrol van het slimme netwerk in Merwe-Vierhavens stapsgewijs de andere wijken van Rotterdam en de verdere regio van een smart grid te kunnen voorzien. Te denken valt aan circa één miljoen aansluitingen. Daarbij wordt ook een directe koppeling gemaakt tussen in de wijk opgewekte zonne-energie en in de regio gegenereerde windenergie. De stad wordt aantrekkelijker voor bewoners en ondernemers dankzij de moderne energie-infrastructuur en het stimuleren van innovatieve technologie.

Buurtbatterij in Rijsenhout

RIJSENHOUT, 17 november 2016

Groep bewoners uit Rijsenhout gaat zonnestroom opslaan in buurtbatterij
In Rijsenhout start medio 2017 een project met een buurtbatterij. Buurtbewoners met zonnepanelen kunnen in deze gezamenlijke accu eigen opgewekte zonnestroom die niet direct wordt gebruikt opslaan. Deze stroom kan op een later moment, als de zonnepanelen geen stroom produceren, weer gebruikt worden. Zo wordt zelf opgewekte stroom maximaal benut en wordt het elektriciteitsnetwerk minder zwaar belast.
Lees meer

Een buurtbatterij is een alternatief voor een batterij in huis, ook wel ‘home storage’ genoemd. De huisbatterij zal tevens in het project gedemonstreerd worden.

Tijdens de informatieavond voor buurtbewoners op 16 november jl. werd nader uitleg gegeven over het project en konden bewoners zich aanmelden voor deelname. Naar aanleiding hiervan hebben zich inmiddels circa 30 buurtbewoners aangemeld. Het minimum aantal van 15 deelnemers is daarmee ruimschoots gehaald. De planning is om medio februari de buurtbatterij te plaatsen en in de loop van 2017 worden deelnemende bewoners hierop aangesloten. De deelnemers krijgen ook de beschikking over een nieuw energiemanagementsysteem van Lyv Smart Living. Hiermee wordt de levering van zonnestroom van en naar de batterij geregistreerd, en bewoners krijgen inzicht in hun energiegebruik.

Het project is een samenwerking van o.a. energiebedrijf Tegenstroom, netbeheerder Liander en het bedrijf Lyv Smart Living.

Meer informatie staat ook op https://tegenstroom.nl/zonnepanelen/buurtbatterij-rijsenhout

Lyv Smart Living ontwikkelt missende schakel bij energietransitie

OOSTEREND, 1 augustus 2016

Het energienet verandert, evenals de consument
Het huidige netwerk van energiekabels heeft een lange levensduur en gaat al heel wat jaren mee. De energiemarkt is echter volop in ontwikkeling. Er wordt steeds meer energie terug geleverd aan het net en het gebruik van elektriciteit neemt op bepaalde tijden van de dag steeds meer toe, onder andere door de komst van elektrische auto’s en zonnepanelen. Dit kan piekbelastingen veroorzaken; een probleem dat vraagt om een betere afstemming van vraag en aanbod. Is hier een oplossing voor?
Lees meer

Gadget voor de bewuste consument
‘Dat er iets moet veranderen is duidelijk’, volgens Brendan de Graaf, directeur van het Texelse bedrijf Lyv Smart Living. ‘Consumenten willen best ‘iets’ doen met energie, maar het moet eenvoudig en leuk zijn en je moet er in comfort niet op achteruit gaan. Besparen op energieverbruik voor een duurzame leefomgeving is prima, maar het mag ook best goed zijn voor je portemonnee.’
Momenteel ontwikkelt De Graaf met zijn team een ‘smart home systeem’, genaamd Lyv Smart Home +, met het doel de consument op een aantrekkelijke manier te betrekken bij de energiesystemen. Niet alleen vraag en aanbod van energie worden hiermee afgestemd, ook producten en diensten die niet direct op energie gericht zijn kunnen door het systeem worden aangestuurd. En dat zonder dat de consument allerlei ingewikkelde handelingen hoeft te verrichten. De consument bedient het systeem via een mooi vormgegeven gadget, de ‘Lyv Dash’; een display voor in huis waarin de nieuwste slimme technologieën zijn toegepast. Hierdoor krijg je zowel het energieverbruik als de energierekening meer in eigen hand. En pak je meteen het probleem van piekbelastingen op het net aan.

Lyv gaat verder
Lyv Smart Home + gaat volgens De Graaf een stap verder dan de slimme thermostaat die we sinds de laatste jaren kennen: “Met het nieuwe product wil ik consumenten laten zien hoe je beschikbare informatie kunt benutten en op welke wijze je handig gebruik kunt maken van opgeslagen energie. Dit zorgt voor dagelijks gemak en comfort, terwijl het kosten bespaart. Je kunt bijvoorbeeld met buurtbewoners slim gebruik maken van de opslagmogelijkheden die je gezamenlijk hebt. Bovendien werkt Lyv Smart Home + samen met andere smart home producten, denk bijvoorbeeld aan een inbraakalarm, zonder daarbij afhankelijk te zijn van Lyv.
Netwerkbeheerder Liander is enthousiast over het initiatief. Liander is altijd op zoek naar de slimste oplossingen waardoor de energievoorziening betaalbaar, betrouwbaar en bereikbaar is voor alle energiegebruikers. In plaats van het verzwaren van hun netwerk, zetten ze graag in op het ‘slimmer’ maken ervan.

Grootste demoproject in Nederland!
In Enschede en in de Haarlemmermeer starten binnenkort grootschalige demoprojecten met het door Lyv ontwikkelde concept. Het is het grootste demoproject in Nederland tot nu toe. Bij een groep van 1000 huishoudens wordt ervaring opgedaan en getest met zowel Lyv Smart Home + als met diverse opslagmogelijkheden, zoals een huis- en buurtbatterij.
Voor De Graaf een wens die uitkomt: ‘Tot nu toe ontbrak er een schakel om echt alle innovaties en ideeën aan elkaar te verbinden. Dat is wat Lyv Smart Living exact doet. Wij maken de energietransitie mogelijk door alle energiestromen aan elkaar te koppelen. Wij combineren opwek met opslag en besparing. De consument kan er zijn voordeel mee doen.’

Lyv Smart Living is volledig onafhankelijk en niet gebonden aan energieleveranciers. Het belang van de consument staat bij Lyv voorop.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie: communicatie@getlyv.com,
tel. 06-49716394 (Mieke de Vries), of kijkt u op website www.getlyv.com

Brendan de Graaf verlaat DE Unie en start Lyv Smart Living.

Brendan de Graaf

OOSTEREND, 9 mei 2016

Brendan de Graaf verlaat DE Unie en start Lyv Smart Living.

Brendan de Graaf heeft na ruim 3 jaar afscheid genomen als mededirecteur van De Duurzame Energie Unie (DE Unie). De Graaf was vanaf 2013 betrokken bij de opstart van DE Unie en heeft het bedrijf begeleid tot de succesvolle onderneming die het nu is. De kracht van DE Unie is het helpen van grote en kleine lokale duurzame energie-initiatieven bij de oprichting en het bieden van kennis, praktische tips en collectieve diensten voor administratie, inkoop van energie en serviceverlening.

‘Ik ben zeer dankbaar voor de bijdrage die ik heb kunnen leveren aan het opstarten van een prachtige onderneming als DE Unie. Ik heb dat samen met een geweldig team mensen en zeer betrokken aandeelhouders mogen doen. En daar ben ik ook trots op’, aldus De Graaf. ‘Ik wens alle betrokkenen bij DE Unie dan ook heel veel succes voor de toekomst.’
Lees meer

Lyv Smart Living

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan… want inmiddels heeft De Graaf zijn zinnen gezet op het verder brengen van de energietransitie. Met zijn nieuwe bedrijf Lyv Smart Living is hij ervan overtuigd hier een hele mooie bijdrage aan te kunnen leveren. Brendan: ‘Na jaren werkzaam te zijn geweest in de energiesector zag ik dat er een schakel ontbrak om echt alle innovaties en ideeën aan elkaar te verbinden. Dat is wat Lyv Smart Living exact doet. Wij maken de energietransitie mogelijk door alle energiestromen aan elkaar te koppelen. Wij combineren opwek, met opslag en besparing.’

Wilt u meer informatie over Lyv, kijk dan op www.getlyv.com

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: communicatie@getlyv.com